Asioidessanne kanssamme tallennamme käynnistäsi henkilö- ja potilastietoja rekisteriimme. Keräämme vain tietoa, joka on välttämätöntä käyntisi kannalta. Käsittelemme kaikkia tallentamiamme tietoja EU-tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Olethan meihin yhteydessä, mikäli sinulla on kysyttävää tiedoistasi järjestelmässämme!

Rekisterinpitäjä

EasyVet Oy

Suomalaistentie 7, 02270 ESPOO


020 7300 360

Potilasrekisteristä vastaava henkilö

Vastaava Eläinlääkäri Olli Saalasti


Suomalaistentie 7, 02270 ESPOO


Puh. 020 7300 360
Sähköposti: info@easyvet.fi

Rekisterin nimi

EasyVet Eläinlääkäriaseman Potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Potilaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen ylläpito ja seuranta

Hoidon seuranta ammatillisen kehittymisen perusteella ja hoidollisen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi


Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi, laskutus ja perintä sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämät tehtävät


Potilaiden informoiminen ja muistuttaminen EasyVet Oy:n palveluista


Potilaalle tarkoituksenmukaisten tarkastusten ja hoitotoimenpiteiden arvioiminen ja niistä tiedottaminen (potilaan suostumuksella)


Lisäksi potilaiden yhteistietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseksi

Rekisterin tietosisältö


PerustiedotKertomustiedot

Tutkimusrekisteri

Ajanvaraustiedot


Laskutustiedot
Nimi, henkilötunnus (tarvittaessa: laskutusasiakas), yhteystiedot, potilaan nimi ja tunnistetiedot (esim. passinumero, mikrosiru, rekisterinumero).Potilaan antamat suostumukset tietojen käsittelyyn ja luovutukseen liittyen (kattaen mm. edellä mainitut yhteisrekisteröintiin liittyvät tiedot sekä potilastietojen arviointiin ja potilaan informoimiseen liittyvät suostumukset).


Potilaan hoidon kannalta eri terveydenhuollon ammattilaisten käytössä välttämättömät terveydentilatiedot (potilaskertomustiedot, lähetteet, lausunnot sekä lomaketiedot). Potilaan toimittamat terveys- ja omahoitotiedot.

Laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot

Asiakas, päivä, ajankohta, paikka ja kenelle aika on varattu sekä ajanvaraaja ja varaamispäivä.

Hoitoa ja tutkimuksia koskevat laskutustiedot. Hoitoon liittyvät maksajatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilas

Hoitohenkilökunta


Toinen terveydenhuollon toimintayksikkö tai terveydenhuollon ammattihenkilö
Potilaan ilmoittamat tiedot

Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

Muista terveydenhuoltolaitoksista hankitut tiedot

Potilastietojen säännönmukainen luovuttaminen

Potilastiedot ovat salassapidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.
Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan yksilöidyllä suostumuksella taikka mikäli asiasta on laissa nimenomaisesti erikseen säädetty.
Jos Asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
Silloin, kun tietojen luovutus edellyttää Asiakas suostumusta, tällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus

Poikkeukset

Edellä mainitusta poiketen potilastietoja voidaan luovuttaa Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus:

Tiedot annetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella pää- sääntöisesti lausuntoina ko. asian vaatimassa laajuudessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Potilastietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäväksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille ilman potilaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä. Potilastietoja saa käyttää ainoastaan ao. potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin. Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet työntekijöille potilasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät.

 

Potilasrekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittely ohjelman (ATK) avulla.
Tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanalla sekä potilastietojen käyttöä valvotaan (lokitiedostot)

Muut kuin atk:lla (manuaaliset) potilastiedot ovat valvonnan alaisina asiakaskansioissa, säilytetään lukollisissa arkistotiloissa ja -kaapeissa

Rekisteröidyn tarkastusoikeudet

Tarkastusoikeuden sisältö


Tarkastusoikeuden

toteuttaminen ja organisointiPotilaan henkilöllisyyden tarkistaminen ennen tietojen luovuttamist
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot (Henkilötietolaki (523/1999) 26 §).
Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä.
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Mikäli vain osa rekisteriin merkityistä tiedoista jää em. perusteella tarkastusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää muut hänestä talletetut tiedot.
Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta yhden kerran vuoden aikana toteutettuna


Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Tarkastusoikeus toteutetaan joko henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai toimittamalla potilaalle sairauskertomuskopiot.

Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Rekisteröidylle varataan ilman aiheetonta viivytystä tilaisuus tutustua hänestä rekisteriin talletettuihin tietoihin. Pyydettäessä tiedot annetaan kirjallisesti. Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (potilasrekisterin käyttötarkoitus) kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 29 §).

Tiedon korjaamisvaatimus tehdään aina kirjallisena.
Vaatimus tulee yksilöidä ja perustella riittävästi. Tiedon korjaamista koskeva vaatimus osoitetaan potilaan allekirjoittamana EasyVet Oy:n toimipisteeseen, josta vaatimus ohjataan vastaavalle eläinlääkärille.
Korjauksen tekee ensisijaisesti alkuperäisen kirjauksen tehnyt henkilö tai mikäli tämä ei ole mahdollista, vastaava eläinlääkäri.

Potilaan hoidon kannalta tarpeettomat tiedot tulee poistaa.

Korjatut ja mahdollisesti poistetut tiedot jäävät tausta-aineistoon ja ovat sieltä myöhemmin todennettavissa.

Jollei vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, siitä on annettava potilaalle kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty (Henkilötietolaki29 §). Lisäksi on ilmoittava valitusmahdollisuudesta ja annettava muutoksenhakuohjeet.

Potilaan kielto-oikeus

Asiakas voi antaa EasyVet Oy:lle sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisia sähköistä suoramarkkinointia koskevia suostumuksia sekä peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Asiakkaan käyttäessä kielto-oikeuttaan, asiakkaalle voidaan toimittaa vain palveluiden toteuttamiseen ja asiakassuhteen hoitoon liittyvää informaatiota.

Asiakas voi hallinnoida omia suostumuksiaan ja kieltojaan asioimalla EasyVet Oy:n toimipaikassa